Wij respecteren privacy

BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzienigen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer u niet meer bij ons zorg ontvangt of werkt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Doeleinden

Doeleinden cliënten:

 • De doeleinden van de persoonsregistratie waarop deze verklaring van toepassing is, zijn: Eengoede uitvoering van de zorg-, hulp en dienstverlening die door de organisatie wordt verleend;
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van organisatie;
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar;
 • Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars en aan de overheid conform dit reglement, de van kracht zijnde wettelijke verplichtingen;
 • Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp en dienstverlening.

Doeleinden medewerkers:

De doeleinden van de persoonsregistratie waarop deze verklaring van van toepassing is, zijn:

 •  Een goede uitvoering van het personeelsbeleid dat door de organisatie wordt uitgevoerd;
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen;
 • Het verantwoorden van de organisatie aan de ziektekostenverzekeraars, uitvoeringsinstanties, belastingdienst en aan de overheid conform dit reglement, de vigerende voorschriften en de wettelijke verplichtingen;
 • Het evalueren en onderzoeken van het personeelsbeleid en arbeidsontwikkelingen.

BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. zal geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

 

Grondslagen

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatige grondslag van toepassing zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene onderdeel is
 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 • Voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang
 • Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. persoonsgegevens uitwisselen. BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BZW Zorg & Welzijn B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, gebeurt dit in achtneming van de hiervoor toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld Google Analytics of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijnen

Cliënt

De bewaartermijn voor persoonsgegevens van cliënten is in beginsel twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Medewerkers

De bewaartermijn voor persoonsgegevens van medewerkers is in beginsel zeven jaren, te  rekenen vanaf het moment waarop de medewerker uit dienst is getreden.

 

Uw rechten

U hebt het recht om BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 3 werkdagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden U hebt te allen tijde het recht om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar onderstaande contactgegevens. Wij vragen u deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om u daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die u kunt raadplegen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u onderstaande gegevens gebruiken om uw klacht te melden. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier voor het volledige privacyreglement

 

Vragen

BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met de FG via info@bzwzorgenwelzijn.nl (t.a.v. Mw. S Perez ). Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Contactgegevens

 • BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn
 • Telefoon: +31627237721
 • E-mail-adres: info@bzwzorgenwelzijn.nl